Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

AUTO-COMPLEX Sp. z o.o. dba o zachowanie poufności danych osobowych i poszanowanie prywatności użytkowników strony internetowej https://auto-complex.pl/ dlatego też bardzo ważnym dla nas jest, by każdy użytkownik naszej strony internetowej wiedział w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe, kiedy wykorzystywane i przede wszystkim, jakie przysługują mu prawa związane z danymi osobowymi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest P.U.H. Auto Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Wielogłowach przy ul. Wielogłowy 188, 33-311 Wielogłowy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000151678, NIP 7342449735.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

W sytuacji jakichkolwiek pytań odnoście niniejszego dokumentu lub realizacji swoich praw prosimy o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc list na adres P.U.H. Auto Complex Sp. z o.o., ul. Wielogłowy 188, 33-311 Wielogłowy, lub na adres e-mail daneosobowe@auto-complex.pl

W celu ułatwienia nawiązania z nami kontaktu w przedmiocie danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail iod@auto-complex.pl

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytania, przygotowania oferty, umówienia wizyty w serwisie, przypomnienia o badaniu technicznym, zgłoszenia szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania odpowiedzi na zapytania, oferty, realizacji usługi, czas konieczny do umówienia wizyty, etc. oraz przez czas niezbędny po zakończeniu realizacji w/w czynności. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji w/w czynności;
 2. działań analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ustalenie preferencji Klientów przez czas badania preferencji klientów, chyba że wcześniej skorzystacie Państwo ze swoich praw.
 3. ustalenia, dochodzenia i/ lub obrony przysługujących nam wobec Państwa roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest nasze prawo w zakresie roszczeń i obrona naszych interesów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń wskazany w przepisach prawa.
 4. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywoławczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej, do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub dopóki nie wniesiesz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administrator może także prowadzić podczas realizacji umów pomiędzy nami zawartych, wtedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do zakończenia trwania pomiędzy nami umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług z zakresu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
 5. prowadzenia obecnej procedury rekrutacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. Przetwarzanie danych osobowych będzie trwało przez czas trwania rekrutacji lub do czasu skorzystania przez Państwa z przysługującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, by kandydat do pracy mógł wziać udział w procesie rekrutacyjnym.
 6. wypełnienia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu reklamacyjnego.
 7. naszego kontaktu z przedstawicielami Państwa firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dozwolone jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, którym jest konieczność nawiązywania pomiędzy nami relacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania pomiędzy nami umowy lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli zajdą warunki wskazane w art. 21 ust. 1 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji w/w czynności;
 8. wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego wskazany w przepisach prawa. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji naszego obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 9. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

ODBIORCY DANYCH

Starannie dbamy o dane osobowe. Współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami biznesowymi. Dane osobowe przekazujemy podmiotom współpracującym, tj. dealerom – kiedy jest to niezbędne do świadczenia Państwu produktów lub usług, firmom kurierskim, dostawcom, podmiotom zajmującym się ubezpieczeniami i finansowaniem nabycia samochodów, bankom,operatorom płatności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, usługi marketingowe, call center, usługi doradcze, audytowe, kancelarii prawnej, firmom informatycznym, firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, firmom księgowym i podatkowym, firmom zajmującym się tematyką z zakresu ochrony danych osobowych, gdy organizujemy eventy – hotelom, firmom cateringowym, podmioty świadczące usługi logistyczne, drukarniom. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Auto-Complex Sp. z o.o.

Prowadzimy fan page na Facebooku i posiadamy kanał na Youtube. Podczas wchodzenia na wskazane serwisy społecznościowe może dochodzić do przekazania Państwa danych osobowych właścicielom przedmiotowych serwisów społecznościowych. Podmioty te mają swoje siedziby poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym) przez:

 1. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii oraz podmiotom zależnym i współpracującym, Użytkownikom portalu Facebook oraz Użytkownikom portalu Instagram; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/full_data_use_policy oraz https://help.instagram.com/519522125107875
 2. Google LLC, w tym Youtube z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Użytkownikom portalu Youtube; Polityka prywatności https://policies.google.com/privacy?&#infosecurity

Wyżej wymienione podmioty, określone jako podmioty spoza EOG, przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Poza tym, wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera wtyczkę Facebook i YouTube, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli jesteście Państwo zalogowani do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjecie Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musicie się Państwo wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA?

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej wycofania w każdym momencie. Każdorazowo zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DOSTĘPU

Masz prawo uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz bezpłatnie zażądać wyciągu z rejestru, który pokazuje, jakie dane osobowe dotyczące Twojej osoby przetwarzamy. Poinformujemy Cię m.in. o celach przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, o innych Twoich prawach, o źródle pozyskania danych osobowych, jeśli dane te nie zostały uzyskane od Ciebie, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Wyciąg z rejestru zostanie przesłany na Twój adres, który zarejestrowaliśmy w naszych systemach lub jeśli tak zdecydujesz, może zostać odebrany w naszym biurze po uprzedniej identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

PRAWO SPROSTOWANIA

Masz prawo aktualizować swoje dane, aby mieć pewność, że zawsze mamy prawidłowe informacje. Wypełniając Twoje żądanie aktualizacji danych, niezwłocznie sprostujemy lub/ i uzupełnimy niekompletne dane.

PRAWO USUNIĘCIA

Możesz bez zbędnej zwłoki usunąć swoje dane osobowe, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania.
 • Jeśli usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim.
 • Jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

PRAWO SPRZECIWU

Zawsze masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jest to absolutne prawo, więc jeśli sprzeciwisz się, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane do marketingu bezpośredniego.

Masz również prawo, powołując się na swoją szczególną sytuację, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które opieramy na prawnie uzasadnionym interesie. Możesz tego dokonać w dowolnym momencie. W tej sytuacji, by dalej przetwarzać dane osobowe, musimy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO OGRANICZENIA

Masz prawo zażądać czasowego ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przetwarzanie może być ograniczone w następujących sytuacjach:

 • Jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe i poprosisz nas o korektę. W dalszej kolejności możesz zażądać, aby przetwarzanie Twoich danych było ograniczone, podczas gdy my będzie sprawdzać czy Twoje dane są nieprawidłowe.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania ograniczymy przetwarzanie danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
 • Gdy przetwarzanie danych jest nielegalne, ale sprzeciwiasz się usuwaniu danych, żądając w to miejsce ograniczenia wykorzystania tych danych.
 • Kiedy potrzebujesz swoich danych, aby móc określić, egzekwować lub bronić roszczeń prawnych, nawet jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów naszego przetwarzania.

PRAWO PRZENOSZENIA DANYCH

Jesteś uprawniony do uzyskania danych, które nam przekazałeś tak, aby móc z nich korzystać gdzie indziej. Wykonując Twoje żądanie, przekażemy Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli tego zażądasz, przekażemy Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu podmiotowi.

To prawo ma zastosowanie tylko w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, jeśli zawarłeś z nami umowę lub jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

POWIADOMIENIE ORGANU NADZORCZEGO O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa polskiego, czy tez europejskiego, zgłoś to nam jak najszybciej. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

POLITYKA COOKIES

Odwiedzając nasze witryny, Twoja przeglądarka udostępnia nam informacje, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych, przykładowo, czy używasz urządzenia mobilnego lub komputera, w którym regionie świata surfujesz, z jakiej przeglądarki korzystasz aktualnie. Dane te pomagają dostosować naszą stronę internetową do potrzeb internautów, w tym użytkowników naszej strony internetowej, i zwiększyć komfort przeglądania. Będziemy używać plików cookie tylko w przypadku jeśli nam to umożliwiłeś, zaznaczając pole wyświetlane przy otwarciu strony internetowej. Informujemy, że jeśli nie zezwolisz nam na korzystanie z plików cookie, może to negatywnie wpłynąć na Twój komfort przeglądania. W ustawieniach prywatności przeglądarki sterujesz dokładnie tym, jakie informacje nam udostępniasz.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?Podstawa prawna
Poprawy jakości przeglądaniaAdres IP

Typ i wersja przeglądarki

System operacyjny

Data i czas Twojej wizyty
Adres strony URL

Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny URL
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, tj. prawnie uzasadnionych interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Ocena wykorzystania strony i ulepszenie witrynyNumer IP

Ustawienia przeglądarki

Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

CO TO SĄ PLIKI COOKIE I W JAKIM CELU SĄ UŻYWANE?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi na dysku komputera w momencie odwiedzania niektórych stron internetowych. Używamy cookies w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony. Na przykład pliki cookie pomagają uwierzytelnić użytkownika, jeśli użytkownik zaloguje się w bezpiecznym obszarze witryny, w celu ustalenia, jakie informacje są udostępniane na danej stronie internetowej. Ponadto dane logowania mogą być przechowywane w pliku cookie, dzięki czemu użytkownik może wejść i opuścić witrynę bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych uwierzytelniających. Pliki cookie służą ponadto do zapisywania pewnych informacji na stronie internetowej, takich jak ulubione produkty itp. Są one również wykorzystywane do zbierania anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników co umożliwia nam poprawę jakości strony internetowej.

PLIKI COOKIES UŻYWANE NA NASZEJ STRONIE

Na tej stronie używamy następujących kategorii plików cookies:

 • Stałe pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają na komputerze/urządzeniu użytkownika dla wcześniej określonego już czasu. Stałe pliki cookie są używane do zbierania informacji identyfikujących użytkownika, takich jak zachowanie przeglądarki lub preferencje użytkownika dotyczące konkretnej witryny.
 • Pliki cookie sesji. Pliki cookie sesji są tymczasowo przechowywane w przeglądarce internetowej i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 • Pliki cookie stron trzecich: pliki cookie stron trzecich umożliwiają stronom trzecim pobieranie plików cookie na urządzenie. Mogą być używane do śledzenia historii przeglądania lub umożliwiać wysłanie informacji z naszej strony www na konto w serwisie społecznościowym, takim jak Facebook lub Twitter.

JAK ZABLOKOWAĆ LUB/I USUNĄĆ PLIKI COOKIES

Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby automatycznie blokować przechowywanie plików cookie lub informować, kiedy witryna chce je przechowywać na Twoim komputerze. Wcześniej zapisane pliki cookie można również usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej przeglądarki. Jeśli korzystasz z kilku różnych urządzeń, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej (komputer, tablet lub smartfon), będziesz musiał zmienić ustawienia przeglądarki na wszystkich urządzeniach.

Należy pamiętać, że niektóre obszary i funkcje na tej stronie wymagają plików cookie i mogą nie działać jeśli pliki cookie zostaną usunięte lub odrzucone.

GOOGLE ANALYTICS

Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

ZMIANY ZAPISÓW POLITYKI PRYWATNOŚCI I POLITYKI COOKIES

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Polityki Cookies poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i polityki cookies bądź aktualizacji poszczególnych jej zapisów na tej stronie internetowej.

Zapisz się do newslettera

Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami.

Blacharnia / Lakiernia

Kompleksowa obsługa wszelkich napraw blacharsko-lakierniczych.

Ubezpieczenia

Pełna ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wszelkich ryzyk.

Sprzedaż części

Sprzedaż oryginalnych części samochodowych oraz akcesoriów.

Promocje

Zapoznaj się z aktualnymi promocjami.

Napisz do nas